Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: ŚWIADCZENIA

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (obecnie miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł netto ), w szczególności gdy w rodzinie występuje:
- bezrobocie,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- niepełnosprawność,

- wielodzietność,

- alkoholizm lub narkomania,

- brak umiejętności opiekuńczo - wychowawczych,

- gdy rodzina jest niepełna.


Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień), bądź w przypadku utraty dochodu  z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września danego roku.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku:

a) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych należy złożyć w terminie do 15 października danego roku,

b) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

 

Zgodnie z art. 90 n ust 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „ uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlatego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

 

Miejsce pobierania i składania wniosków:

Centrum Usług Społecznych w Pniewach – Dział Świadczeń Socjalnych  – Pniewy ul. św. Ducha 10 pok. nr 5

 

Stypendium szkolne jest przyznane tylko na wniosek:

1.      rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2.       pełnoletniego ucznia

3.       dyrektora szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedstawieniu stosownych rachunków  zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów


Stypendium nie przysługuje:

1.      uczniom klas zerowych

2.      uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Pniewy.

3.      uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wydatkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820, 00 zł (rocznie).

4.      uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej( art. 7 ust 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychz późniejszymi zm.)

 

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.



ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w rodzinie min. z powodu :

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- klęski żywiołowej,

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu,

- kradzież w mieszkaniu ucznia,

- inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej  rodziny.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Format: docx, 30.48 kB