Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
deszcz
24°C

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (obecnie miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł netto ), w szczególności gdy w rodzinie występuje:
- bezrobocie,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- niepełnosprawność,

- wielodzietność,

- alkoholizm lub narkomania,

- brak umiejętności opiekuńczo - wychowawczych,

- gdy rodzina jest niepełna.


Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień), bądź w przypadku utraty dochodu  z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września danego roku.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku:

a) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych należy złożyć w terminie do 15 października danego roku,

b) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

 

Zgodnie z art. 90 n ust 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „ uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlatego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

 

Miejsce pobierania i składania wniosków:

Centrum Usług Społecznych w Pniewach – Dział Świadczeń Socjalnych  – Pniewy ul. św. Ducha 10 pok. nr 5

 

Stypendium szkolne jest przyznane tylko na wniosek:

1.      rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2.       pełnoletniego ucznia

3.       dyrektora szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedstawieniu stosownych rachunków  zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów


Stypendium nie przysługuje:

1.      uczniom klas zerowych

2.      uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Pniewy.

3.      uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wydatkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820, 00 zł (rocznie).

4.      uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej( art. 7 ust 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychz późniejszymi zm.)

 

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w rodzinie min. z powodu :

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- klęski żywiołowej,

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu,

- kradzież w mieszkaniu ucznia,

- inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej  rodziny.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Format: docx, 30.48 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.